اسامی بازرسین اتحادیه صنف خیاطان:

آقای سید علی محمدی میری

آقای میثم خزائی