1402/07/21

برگزاری مراسم شادباش روز تولد جناب آقای سید اسمعیل نصیری

استاد و پیشکسوت اتحادیه توسط هیات مدیره درمحل اتحادیه صنف خیاطان تهران