اعضا هیئت مدیره و بازرس اتحادیه:

آقای اکبر صدقی : رییس اتحادیه

آقای هادی ابراهیم زاده : نایب رییس اول

آقای محمد اسکندرلو : نایب رییس دوم

آقای فریدون نفر: خزانه دار

آقای حسین چهارراهی

آقای همت اله خانجانی

آقای علی داداشی (بازرس)