به اطلاع همکاران و متقاضیان پروانه کسب میرسانیم،

به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر و تکریم مودیان محترم مالیاتی، بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیات و عوارض و جرائم عدم انجام تکالیف حسب مورد با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم در موارد زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میگردد.

1. اختیار بخشودگی جرائم مالیات و عوارض قابل بخشش هرسال/دوره برای مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا آخر بهمن ماه سال جاری اقدام نمایند، در خصوص اشخاص حقیقی تا سقف پنج میلیارد(5.000.000.000) ریال و درمورد اشخاص حقوقی تا سقف بیست(20.000.000.000) ریال.

بخشودگی جرائم موضوع این بند فارغ از زمان پرداخت بدهی مالیاتی و عوارض هرسال/دوره میباشد و پرداخت بدهی قبل از ابلاغ این تفویض اختیار، مانع بخشودگی جرائم قابل بخشش نخواهد بود.

2. بخشودگی جرائم مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده در اجرای جزء (1) بند(ب) تبصره(6) قانون بودجه سال 1402، درصورت عدم اعتراض مودی برای طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی و با انصراف از اعتراض طرح شده در هیات های حل اختلاف مالیاتی پرونده های مذکور و درو درصورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض قطعی شده حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ این نامه، تا میزان 100%

تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده، به معاونان مدیرکل و روسای ادارات امور مالیاتی قابل تفویض خواهد بود.