برگزاری جلسه هیات مدیره اتحادیه خیاطان تهران مورخ 1402/10/11 باحضور اعضای هیات مدیره و مدیر مالیاتی برگزار گردید.

در این جلسه نامه ها و بخشنامه های اداری قرائت و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

همچنین پرونده های تمدید و تحصیل در جریان کار قرار گرفت.

از اعضای محترم اتحادیه خیاطان تهران خواهشمند است، طبق بخشنامه زیر، جهت جمع آوری وسایل گرمایشی انرژی بر اقدامات لازم را انجام نمایید.

با تشکر.

روابط عمومی اتحادیه خیاطان تهران