همکاران گرامی :

با عنایت به الزام قانونی دارندگان پروانه کسب به اخذ شناسه یکتا (QRCode) تا پایان سال 1402، لطفا با مراجعه به سایت www.mojavez.ir نسبت به اخذ شناسه یکتا اقدام نمایید.

هنگام مراجعه به درگاه ملی مجوزها:

1. سزیال پشت کارت ملی

2. شناصه صنفی روی پروانه کسب

3. کدپستی محل کسب

در دسترس باشد.

برای اخذ شناسه یکتا فقط تا پایان سال 1402 فرصت باقیست.